Veel gestelde vragen

  1. Kunnen klachten over alle Nederlandse relatiebureaus in behandeling worden genomen?
  2. Is de Geschillencommissie relatiebemiddeling onafhankelijk en onpartijdig?
  3. Gelden er termijnen voor het indienen van een geschil?
  4. Wat kost de behandeling van een geschil?
  5. Moet ik eerst mijn klacht voorleggen aan het relatiebureau?
  6. Is de uitspraak bindend?
  7. Kan ik juridisch advies krijgen?
  8. Hoe groot is de kans dat ik het geschil win?
  9. Welke geschillen kunnen worden voorgelegd?
  10. Is de geheimhouding van mijn geschil gewaarborgd?

1. Kunnen klachten over alle Nederlandse relatiebureaus in behandeling worden genomen?

Alleen klachten over de bij de Geschillencommissie Relatiebemiddeling (GCR) aangesloten relatiebureaus, kunnen in behandeling worden genomen.


2. Is de Geschillencommissie relatiebemiddeling onafhankelijk en onpartijdig?

Ja, de drie leden van de Geschillencommissie relatiebemiddeling zijn volstrekt onafhankelijk en onpartijdig. Alle drie hebben zij een verschillende academische en maatschappelijke achtergrond, waardoor de klacht pluriform wordt bekeken en belicht.


3. Gelden er termijnen voor het indienen van een geschil?

Ja, er gelden termijnen voor het indienen van een geschil. In alle gevallen moet de klacht aanhangig worden gemaakt, uiterlijk 3 maanden na het ontstaan hiervan. Onverminderd deze termijn moet de klacht ingediend worden, binnen 2 maanden na afloop van de overeenkomst tussen cliënt en bureau.


4. Wat kost de behandeling van een geschil?

De behandeling van een klacht door de Geschillencommissie kost € 420,- .

De cliënt betaalt minder dan het bureau, het bureau is tenslotte verantwoordelijk voor de juiste bemiddeling van de cliënt.

Voor het in behandeling nemen van uw klacht door de Geschillencommissie betaalt de cliënt een bijdrage van € 75,- incl. 21% BTW.

 


5. Moet ik eerst mijn klacht voorleggen aan het relatiebureau?

Ja, u moet altijd eerst uw klacht kenbaar maken aan het relatiebureau. Dit geschiedt bij voorkeur schriftelijk per aangetekende post of per e-mail. Wanneer u samen met het relatiebureau niet tot een bevredigende oplossing komt of als het relatiebureau na 4 weken nog niet heeft gereageerd op uw klacht, kunt u uw geschil indienen bij de Geschillencommissie relatiebemiddeling.


6. Is de uitspraak bindend?

Ja, de uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Zowel het relatiebureau als de cliënt dienen de uitspraak volledig na te komen. Het is niet mogelijk in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.


7. Kan ik juridisch advies krijgen?

Vanwege de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Geschillencommissie relatiebemiddeling kan geen juridisch advies geven worden, noch aan de cliënt noch aan het relatiebureau.


8. Hoe groot is de kans dat ik het geschil win?

De Geschillencommissie relatiebemiddeling denkt niet in termen van winaars en verliezers, maar maakt naar aanleiding van de verstrekte informatie een weloverwogen beslissing op basis van de geldende Algemene Voorwaarden, de overeenkomst, het Reglement geschillen en het Nederlands recht. Er is dus geen sprake van een kans bij het aanhangig maken van een geschil. Het oplossen van het geschil staat centraal.


9. Welke geschillen kunnen worden voorgelegd?

Aan de Geschillencommissie relatiebemiddeling kunnen in beginsel alle geschillen worden voorgelegd die betrekking hebben op erkende relatiebureaus.

Echter de commissie verklaart de cliënt in zijn klacht ambtshalve niet ontvankelijk:

a. indien en voorzover het geschil betrekking heeft op dood, lichamelijk en/of psychisch letsel of ziekte;
b. indien en voor zover de klacht van de cliënt betrekking heeft op financiële schade die hoger is dan € 2.500 (inclusief BTW);
c. indien het een geschil betreft over de niet-betaling van een factuur en daaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt;
d. indien het een geschil betreft waarover de cliënt of met inachtneming van artikel 6 lid 1 onder b (Reglement geschillen) de ondernemer reeds bij de rechter een procedure aanhangig heeft gemaakt of waarin de rechter reeds een uitspraak over de inhoud heeft gedaan.


10. Is de geheimhouding van mijn geschil gewaarborgd?

De leden van de Geschillencommissie relatiebemiddeling zijn tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle de partijen betreffende gegevens die hen bij de behandeling van het geschil ter kennis zijn gekomen.

Start typing and press Enter to search