De beslissingen van de Geschillencommissie Relatiebemiddeling (GCR) geschieden bij wege van bindend advies.

De commissie beslist naar redelijkheid en billijkheid, met inachtneming van de tussen partijen gesloten overeenkomst en de daarvan deel uitmakende voorwaarden.

De commissie beslist met meerderheid van stemmen. Het bindend advies wordt door de voorzitter ondertekend en schriftelijk aan partijen medegedeeld. Het bindend advies bevat, naast de beslissing, in elk geval:

  1. de namen van de leden van de commissie;
  2. de namen en woon-, c.q. vestigingsplaatsen van partijen;
  3. de dagtekening van het bindend advies;
  4. de motivering van de gegeven beslissing.

Start typing and press Enter to search