Branchevereniging Erkende Relatiebureaus reglement mediation

Artikel 1 – Begripsomschrijving

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. branchevereniging: de Branchevereniging Erkende Relatiebureaus;
b. mediation: de mediation van de Branchevereniging Erkende Relatiebureaus;
c. ondernemer: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig relatiebemiddeling uitoefent en die zich bij de Branchevereniging Erkende Relatiebureaus heeft aangesloten;
d. cliënt: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
e. branchevereniging: de Branchevereniging Erkende Relatiebureaus;
f. dienst: dienstverlening bij relatievorming gericht op het duurzaam samenbrengen van alleenstaanden;
g. voorwaarden: Algemene Voorwaarden Relatiebemiddeling zoals gebruikt en opgesteld door de Branchevereniging Erkende Relatiebureaus.


Artikel 2 – Samenstelling en taak

De mediation geschiedt door een door de branchevereniging aan te wijzen mediator. De mediator wordt benoemd door het bestuur van de vereniging. Het secretariaat van de mediation wordt verzorgd door de branchevereniging, voor zover het niet-inhoudelijke stukken betreft die op de mediation betrekking hebben.


Artikel 3

De mediator heeft tot taak het oplossen van een geschil tussen cliënt en ondernemer, voorzover deze betrekking heeft op de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de ondernemer te leveren of geleverde diensten en/of zaken.


Artikel 4 – Bevoegdheid

De mediator is bevoegd een geschil te behandelen, indien en voorzover partijen zijn overeengekomen zich te conformeren aan de mediation overeenkomst.


Artikel 5 – De behandeling van geschillen

Partijen dienen akkoord te gaan met de vooraf te ondertekenen mediation-overeenkomst.


Artikel 6

Degene die een geschil voorlegt, is een door de branchevereniging vastgesteld bedrag verschuldigd. Het bedoelde bedrag wordt door de mediator niet terugbetaald.


Artikel 7

De mediator is volkomen onafhankelijk van bestuur en leden van de branchevereniging en is op zelfstandige basis ‘ingehuurd’. De mediator werkt volgens de regels van het Nederlands Mediation Instituut. De mediator is geen verantwoording schuldig aan het bestuur voor de inhoud en het resultaat van de mediation. Het ‘eigendom’ van de dossiers ligt bij de mediator.


Artikel 8 – Geheimhouding

De mediator is tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle de partijen betreffende gegevens die de mediator bij de behandeling van het geschil ter kennis zijn gekomen, voorzover in de vaststellingsovereenkomst, of krachtens wettelijke regeling of rechterlijke opdracht niet anders geldt.


Artikel 9

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de mediator, met inachtneming van eisen van redelijkheid en billijkheid.

Start typing and press Enter to search