Voordat een geschil door De geschillencommissie in behandeling genomen kan worden, dient het geschil eerst bij het relatiebureau ingediend te zijn. Dit moet aannemelijk gemaakt kunnen worden door bijvoorbeeld een datering van een e-mail of bewijs van aangetekend schrijven.

Het relatiebureau krijgt vervolgens een maand de tijd om op het geschil te reageren. Blijft deze reactie uit of is de reactie onbevredigend, dan kan gebruik gemaakt worden van de geschillenregeling en het geschil voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Relatiebemiddeling van de Branchevereniging Singles Keurmerk (BVSK).

De Geschillencommissie relatiebemiddeling stelt het relatiebureau schriftelijk in kennis van het in behandeling nemen van het geschil, stuurt beide partijen een factuur voor de geschillenbehandeling en stelt het relatiebureau gedurende een maand in de gelegenheid zijn standpunt over het geschil schriftelijk aan de commissie kenbaar te maken. De commissie kan de termijn van een maand bekorten of verlengen.

In beginsel wordt het geschil schriftelijk door de commissie in behandeling genomen.

De commissie kan, indien zij dat noodzakelijk acht, zelf inlichtingen inwinnen, ondermeer door het horen van getuigen of deskundigen, door het instellen van een onderzoek of door het doen instellen van een onderzoek door één of meer door haar aan te wijzen deskundige(n).

De commissie beslist naar redelijkheid en billijkheid, met inachtneming van de tussen partijen gesloten overeenkomst en de daarvan deel uitmakende voorwaarden.

De commissie beslist met meerderheid van stemmen. Het bindend advies wordt door de voorzitter ondertekend en schriftelijk aan partijen medegedeeld.

Start typing and press Enter to search